Heckscher, Sprinze Bat Jeschajahu

Sprinze bat Jeschajahu HAARBLEICHER (Heckscher)

b:
d: 12 FEB 1736
Предки
   
?
 
 
?
  
  
  
?
 
  
 
  
?
 
 
?
  
  
  
?
 
Список родственников по нисходящей линии