Heckscher, Sprinze Bat Jeschajahu

Sprinze bat Jeschajahu HAARBLEICHER (Heckscher)

b:
d: 12 FEB 1736
Königstraße>Sprinz bat Jeschajahu ben J(Josef) Hekscher X Mosche Naumburg [12.02.1736]
Предки
   
?
 
 
?
  
  
  
?
 
  
 
  
?
 
 
?
  
  
  
?
 
Список родственников по нисходящей линии